§ 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn: Darupgaards Rideklub

Forkortelse: DARK
Klubbens hjemsted: Roskilde Kommune.
Klubbens stiftelsesdato: 17.08.2001


§ 2. Formål
Klubbens formål er at fremme interessen for heste og ridesport, og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at uddanne/oplære interesserede, især unge i omgangen med heste og udøvelse af de af Dansk Ride Forbunds (herefter kaldet DRF) anerkendte discipliner.

Klubbens formål i hovedpunkter er at fremme interessen for ridesporten i Roskilde-egnen ved at:

- oplære især ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje, herunder ridemærker.

- Arrangere ridning under ledelse.

- Afholde ridearrangementer af forskellig art.

Endvidere er klubbens formål at etablere et hyggeligt miljø omkring heste for børn og voksne.


§ 3. Dansk Ride Forbund
Rideklubben er medlem af DRF under Danmarks Idrætsforbund og Dansk Handicap Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de tre nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.


§ 4. Medlemmer
I rideklubben kan optages senior- og junior-medlemmer.

Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år.

De er ikke valgbare til bestyrelsen, se dog §8. Men har dog stemmeret.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.
Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen samt indbetaling har fundet sted.

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. november.


§ 4 A. Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.

Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning.

For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.


§ 5. Hæftelse
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.


§ 6 A. Karantæne/udelukkelse
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 udelukkelsesmåneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben.

For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.

Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel.

Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.


§ 6 B. Udelukkelse
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder.

På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for DRFs Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.


§ 6 C. Udelukkelse fra andre klubber
I det af § 6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for DRFs Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (eksklusion).


§ 7. Kontingent
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent forud én gang årligt og er forfaldent til betaling den 15. november.

For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud én gang årligt og er forfaldent til betaling den 15. november.

Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingent beløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.


§ 8. Forslag

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

Generalforsamlingen vælger formanden, og derefter vælges den øvrige bestyrelse og revisor samt 2 suppleanter og revisor suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig som næstformand, kasserer og sekretær, desuden vælger generalforsamlingen formænd for de udvalg, bestyrelsen skønner, der er behov for.

Disse formænd refererer til bestyrelsen og medvirker til udarbejdelsen af kommissorium for deres respektive udvalg.

Udvalgsformændene sammensætter selv deres udvalg med mindst 2 medlemmer yderligere, heraf 1 næstformand.

Følgende udvalg ønskes etableret i klubben:
1. Forretningsudvalg.
2. Sportsudvalg/aktivitetsudvalg.
3. Juniorudvalg.
4. Sponsorudvalg.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år og halvdelen i ulige år.

Revisor og suppleanter vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.

I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen.

Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.
Følgende grupper af mennesker kan ikke i henhold til Folkeoplysningsloven indvælges i klubbens bestyrelse:

- Ejere og forpagtere (samt disses ægtefæller eller samlevere) af det ridecenter, hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem ejer/forpagter og klub.

- Bestyrelsesmedlemmer for en ejerinstitution, hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem institutionen og klubben. I tvivlstilfælde bør den tilskudsgivende myndighed spørges før indvælgelse.

- Ansatte på etablissementet og/eller andre klubansatte.


§ 9. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6 A.

Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens.

For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning.

Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.


§ 10. Prokura
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.


Prokura tildeles to i foreningen, formand/næstformand og kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 11. Ved økonomiske dispositioner over 50.000 kr. kræves dog generalforsamlingens accept.


§ 11 Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med opslag på klubbens hjemmeside.


Indkomne forslag og det reviderede regnskab skal foreligge 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer.
Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Alle medlemmer uden kontingentrestance har stemmeret, medlemmer på 18 år og derover er valgbare til bestyrelsen.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand (kun lige år).
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.
På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.
Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 12 og § 15.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6 B og 6 C.
Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 12. Vedtægtsændring
Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse.


§ 13. Regnskabsår
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 1 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgte revisor.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.


§ 14. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning.
I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.


§ 15. Opløsning
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, inden for samme kalenderår.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Anden generalforsamling kan kun afholdes ved beslutning om opløsning på 1. generalforsamling.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.


Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter 

Revideret på generalforsamling d. 15. februar 2005.