Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?

Generalforsamling 2007

DARK d. 13. februarkl. 19.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Det reviderede regnskab 2006 forelægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent for 2008

5. Indkomne forslag (ingen)

6. Valg af formand

7. Valg af min 2 bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Overrækkelse af pokaler

11. Evt.

1. Valg af dirigent

Charlotte Lia blev valgt til dirigent, og konstaterede straks at generalforsamlingen var lovligt varslet.

2. Formandens beretning

Formand Merete Breilev gennemgik årets begivenheder herunder alle de mange aktiviteter, som klubben har afholdt og de flotte resultater, som klubbens medlemmer har opnået. Beretningen blev godkendt med klapsalver.

3. Det reviderede regnskab 2006 forelægges til godkendelse

Pia Schøller Larsen gennemgik regnskabet for 2006. Indtægterne beløb sig til 158.698,50, og udgifterne til 118.786,03, hvilket gav et overskud på kr. 39.912,47.

Regnskabet blev godkendt med klapsalver.

4. Fastsættelse af kontingent for 2008

Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet fra 2007 på kr. 275 også i 2008, hvilket blev vedtaget enstemmigt med endnu en omgang klapsalver.

5. Indkomne forslag

Der var ikke kommet nogen forslag.

6. Valg af formand

Merete Breilev var stillet op og blev genvalgt.

7. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer

I løbet af 2006 var suppleant Bo Reinholt kommet ind i bestyrelsen i stedet for Kamilla Kuld.

Susan Holst, Maria Louise Andersen og Anette Bellerby stillede op og blev valgt ind i bestyrelsen.

8. Valg af suppleanter

Camilla Dam (Mille) blev valgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Jesper Sørensen blev valgt til revisor og Gitte Reinholt blev valgt til revisorsuppleant.

10. Overrækkelse af pokaler

Championatsvinderne 2006 blev:

Pony spring: Christine Schøller Larsen på Lady’s Delight Mak med 151 point.

Pony dressur: Christine Schøller Larsen på Lady’s Delight Mak med 108 point.

Hest dressur: Linette Jørgensen på Sambo af Mosevang med 56 point

Hest spring: 2 med 38 point: Netti Schneller på Lipo Flash og Louise Pedersen på Ma Belle. Idet Netti har flest første præmier går pokalen til hende.

11. Evt.

Ang. Ridemærkeundervisning

Merete fortalte, at vi har ca. 18 ryttere, som er interesseret i at tage ridemærke 1 og 2. Gitte Reinholt har meldt sig som underviser, og vil snarest muligt komme i gang med undervisningen.

Camilla Silfen spurgte til muligheden for at tage ridemærke 3 og 4. Hertil svarede Merete, at undervisningen til ridemærke 3 og 4 bl.a. kræver viden om foderenheder, så det er svært at finde en intern underviser. Camilla undersøger, hvor mange der er interesseret i ridemærkeundervisning 3 og 4 og melder tilbage til bestyrelsen.

Ang. Juniorudvalg

Charlotte spurgte om vi har et juniorudvalg. Merete svarede, at Juniorudvalget har holdt pause, men vil starte op igen. Christine Schøller Larsen indkalder til første møde, og alle under 18 år er velkomne til at deltage. Mødedatoen skal koordineres med bestyrelsen, som også vil have en repræsentant med på møderne.

Dirigenten (Charlotte) takkede for god ro og orden.

13. februar 2007

Maria Holm


Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!